بابك مصطفي زاده
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ایران استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مبکتر : جناب آقای بابك مصطفي زاده

ساکن : تهران

 

 

 

 

www.Bamzi.Net