ختراعات خانم مريم باقربان كوشكقاضي
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

انخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

مخترع : خانم مريم باقربان كوشكقاضي

ساکن : تهران

 

 

     اختراعات خانم مريم باقربان كوشكقاضي :

  1 -  كشت پرورش و تكثير گياهان ريشه اي غده اي به روش مخزن استوانه اي

2 -

3 -

4 -

5 -

 


 

www.Bamzi.Net