محمد ابراهیم اکبری
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: محمد ابراهیم

نام خانوادگي: اکبری

نام پدر: علی اصغر

متولد: 1344

محل تولد: شهرستان قوچان

مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی ( PHD ) علوم تشریحی دامپزشکی

مرتبه علمی: عضو هیت علمی - رئیس دانشکده زابل

 

     

1 - سابقه آموزشی : 13 سال

تدریس در مقاطع : کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

2 - تدوین جزوات درسی :

بافت شناسی

فیزیک پزشکی

کالبد شناسی حیوانات اهلی

اصول پرورش حیوانات آزمایشگاهی

تکنیکهای تهیه نمونه تشریحی

مدریت آزمایشگاها

3 - فعالیت های پژوهشی :

الف : طرحهای تحقیقاتی انجام شده :

- مطالعه میزان آلودگی لاشه های کشتار شده کشتارگاه زابل به کیست هیداتید و تعداد افراد مبتلا به این بیماری در منطقه سیستان ، حوزه معونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال 1377

- مطالعه میزان آلودگی ترماتودهای کبدی دامهای کشتار شده در زابل و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از حذف اندامهای آلوده ، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال 1378

- تعیین بیولوژی ماهی انجک در منطقه سیستان ، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه زابل ، سال 1385

- مطالعه هیستوپاتولوژی سیستی سرکوس بویس در کشتارگاه زابل ، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه زابل ، سال 1386

 

ب - مقالات ارائه شده در مجلات معتبر :

مریم رضائیان ، محمد ابراهیم اکبری ، احمد سوداگر امیری ، فردوس ابراهیم پور ( 1386 ) ، اصلاح روش پایداری در تهیه مقاطع میکروسکوپی طیور ، مجله پژوهش و سازندگی ، شماره 74 ، بهار 86

 

ج - مقالامت ارائه شده در همایش ها :

          1 - B.Radmehr,  M.Rezaian, M.Akbari (2005) : Anatomical studies Of ovarian anduterine arteries of Caspian miniature

                Horse , EACA 8th Congress 2005 Palermo - Italy .

          2 - B.Radmehr , M.Rezaian , M.Akbari ( 2005 ) : Histological study of the ovarinan atretic follicle in caspian

          Miniature Horse ,  EACA 8th Congress ( 2005 ) palermo - Italy .

          3 - Akbari, M.E.Rezaian, M.Akbari ( 2008 ) :Evaluation of the number of different type of ovarian follicles in

          sistani  cows,XXVIIth EAVA Congress , Budapest, Hungary 23-26 July , 2008.02.16

          4 - Azizimoghadam , A ; Arneja ,D.V .Akbari, M.E.Salehin , SH (2008) :

          Advantages of adult stem cells differentiated into the hematopioetic cells for use in the therapy of marrow

          ablatedhorse , 7 annual MDI Stem Cell Symposium August 8 - 9 , 2008

5 - محمد ابراهیم اکبری ( 1384 ) : مطالعه بافت شناسی رحم اسبچه خزر : چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران ، 4 - 2 اسفند 84 در مرکز همایشهای رازی .

6 - محمد ابراهیم اکبری ( 1386 ) : مقایسه حساسیت موشهای صحرائی سالم و موشهای صحرائی دیابتی به دردهای تونیک و فازیک : هجدهیمن کنگره فیزیولوژی - فارماکولوژی ایران 8 - 4 شهریور ماه 86 دانشکده پزشکی ، مشهد - ایران .

7 - مریم رضائیان ، محمد ابراهیم اکبری ( 1386 ) : بافت شناسی گردن رحم در اسبچه خزر : اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی ، 10 - 8 آذر ماه 86 کازرون - ایران .

8 - مریم رضائیان ، محمد ابراهیم اکبری ( 1387 ) : مطالعه میزان آلودگی کیست هیداتید در گاوهای سیستانی کشتارشده در کشتارگاه زابل ، اولین همایش ملی تحقیقات گاو سیستانی 20 - 19 اردیبهشت سال 87 دانشگاه زابل ، زابل - ایران .

9 - مریم رضائیان ، محمد ابراهیم اکبری ( 1387 ) : مطالعه میزان آلودگی ترماتودهای کبدی در گاوهای سیستانی کشتارشده در کشتارگاه زابل ، اولین همایش ملی تحقیقات گاو سیستانی 20 - 19 اردیبهشت سال 87 دانشگاه زابل ، زابل - ایران .

10 - محمد ابراهیم اکبری ، مهدی زابلی ، علیرضا شاطری( 1387 ) : مطالعه هیستوپاتولوژی سیستی سرکوس بویس در گاوهای سیستانی کشتارشده در کشتارگاه زابل ، اولین همایش ملی تحقیقات گاو سیستانی ، 20 - 19 اردیبهشت سال 87 دانشگاه زابل ، زابل - ایران .

11 - محمد ابراهیم اکبری ، محمد رضا آقچه لو ( 1387 ) : گزارش درمانگاهی سنوروس سربرالیس ، ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی ، 9 - 7 خرداد 87 موسسه رازی تهران ، تهران - ایران.

12 - محمد رضا آقچه لو ، محمد ابراهیم اکبری ( 1387 ) : گزارش درمانگاهی حشره معده ، ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی ، 9 - 7 خرداد 87 موسسه رازی تهران ، تهران - ایران .

 

د - تالیفات :

1 -  محمد ابراهیم اکبری ( 1386 ) : بهداشت و بازرسی گوشت ، انتشارات دنیای اندیشه ، چاپ اول .

2 - محمد ابراهیم اکبری ( 1386 ) : اصول روشهای تهیه مقاطع میکروسکوپی ، انتشارات دنیای اندیشه ، چاپ اول .

 

4 - فعالیتهای اجرایی :

- مدیر گروه سال 77

- معاون آموزشی سال 78

- سرپرست آموزشکده سال 79

- رئیس دانشکده از سال 85 تا کنون

 

5 - خدمات اجرایی :

- عضو  شوارای پژوشهی دانشگاه سال 86 - 85

- عضو کمیته برگزاری نمایشگاه پژوهشی سال 86 - 85

- عضو شورای دانشگاه از سال 85 تا کنون

- عضو و دبیر هیئت منصفه دانشگاه از سال 86 تا کنون

- عضو نظام دامپزشکی ایران از سال 1373 تا کنون

- عضو شورای نظام دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان از 79 تا کنون

- عضو جامعه دامپزشکان ایران از سال 1373 تا کنون

- عضو بسیج اساتید دانشگاه از سال 79 تا کنون

- ایثارگر و جانباز 25%جنگ تحمیلی

www.Bamzi.Net

www.Bamzi.Net