استاد جلیل پورحاجی موتاب
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: استاد جليل

نام خانوادگي: پورحاجي موتاب

نام پدر:

متولد:

محل تولد:

مدرك تحصيلي : دکتری

مرتبه علمی: استاد دانشكده دامپزشكي رشته  آناتومي

 

استاد جليل پورحاجي موتاب

استاد دانشكده دامپزشكي رشته  آناتومي

پروژه تحقيقاتي اويداكت شترمرغ:

 

 

 

شكل 3-2: در عكس 8 نمونه اويدوكت شترمرغ همراه با رباط و تخمدان در سنين مختلف در فصل توليدمثلي و استراحت مشخص است، در همه تصاوير Scale=10cm است.

1: اويدوكت شترمرغ 28 ماهه در فصل توليدمثلي.

2: اويدوكت شترمرغ 23 ماهه در فصل توليدمثلي.

3: اويدوكت شترمرغ 47 ماهه در شروع فصل توليدمثلي.

4: اويدوكت شترمرغ 30 ماهه در فصل استراحت. 

5: : اويدوكت شترمرغ 108 ماهه در فصل استراحت.

 6: اويدوكت شترمرغ 36 ماهه در فصل استراحت.

7: اويدوكت شترمرغ14 ماهه. 

8: اويدوكت شترمرغ 60ماهه در فصل استراحت

 

 

شكل 3-2: در عكس 8 نمونه اويدوكت شترمرغ همراه با رباط و تخمدان در سنين مختلف در فصل توليدمثلي و استراحت مشخص است، در همه تصاوير Scale=10cm است.

1: اويدوكت شترمرغ 28 ماهه در فصل توليدمثلي.

2: اويدوكت شترمرغ 23 ماهه در فصل توليدمثلي.

3: اويدوكت شترمرغ 47 ماهه در شروع فصل توليدمثلي.

4: اويدوكت شترمرغ 30 ماهه در فصل استراحت.                      

5: : اويدوكت شترمرغ 108 ماهه در فصل استراحت.

6: اويدوكت شترمرغ 36 ماهه در فصل استراحت.

7: اويدوكت شترمرغ14 ماهه. 

8: اويدوكت شترمرغ 60ماهه در فصل استراحت.

 

 

            بالغ كه از فاصله خيلي نزديك گرفته شده‌اند.

Scale=1.5 cm

M: Magnum

I: Isthmus

V: vagina

Ur: Urodeum

الف: رنگ طبيعي مخاط و چين‌هاي مگنوم در تصوير مشخص است.

ب: تصويري از نوار شفاف تنگه(Translucent region) كه با پيكان تيره مشخص شده است.

ج: تصويري از چين‌هاي طولي بخش اصلي ناحيه رحم كه به‌شكل چين‌هاي برگي شكل ديده مي‌شوند.

د: تصويري از چين‌هاي ناحيه واژن كه ارتفاع كمي دارند.

ه: تصويري از محل اتصال واژن به (Urodeum) كلواك. در تصوير برجستگي يا صفحه غشائي در مرز بين ناحيه واژن و يوردئوم با پيكان تيره به‌طور كامل مشخص شده است.

 

1- اپيتليوم استوانه‌اي شبه‌مطبق مژه‌دار.

2- بافت همبندي داخل چين اوليه.

3- پارين داخل چين اوليه.

4- جهت حلقوي لايه عضلاني.

5- رشته‌هاي از عضله حلقوي در چين اوليه.

6- جهت طولي لايه عضلاني.

7- سلولهاي استوانهاي با هسته و هستک.

8- سلول موکوسي و هسته آن در قاعده سيتوپلاسم.

9- جسمک قاعدهاي در پايه مژه‌ها.

10- مژهها.

11- غدد لولهاي.

12- سلول غدد لولهاي.

13- محل باز شدن مجراي غدد لولهاي در فرورفتگي چينها.

14- اپيتليوم استوانهاي کوتاه مژه‌دار.

 

 

1- اپيتليوم استوانه‌اي شبه مطبق مژه‌دار.

2- چين اوليه. 

3- پارين در چين ثانويه

4- جهت حلقوي لايه عضلاني.  

5- جهت طولي لايه عضلاني.

6- لايه سروزي.

7- غدد لوله‌اي.

8- سلول غدد لوله‌اي.

9- سلول موكوسي.

10- سلول استوانه‌اي مژه‌دار با هسته‌اش.

11- اپيتليوم استوانه‌اي ساده كوتاه.

1- اپيتليوم استوانه‌اي شبه مطبق مژه‌دار.

 2- بافت همبندي چين اوليه. 

3- چين ثانويه.

 4- جهت حلقوي داخلي لايه عضلاني.

5- جهت طولي لايه عضلاني.

 6- يك سرخرگ در بافت همبندي چين اوليه.

7-سلول پايه. 

 8- سلول‌استوانه‌اي‌مژه‌دار.      

9- مژه‌ها.

 10- جسمك قاعده‌اي.

11-  اپيتليوم استوانه‌اي ساده مژه‌دار.

 12- سلول موکوسي. 

 

 

www.Bamzi.Net