بابک طبری
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

 

نام: بابک

نام خانوادگي: طبری

نام پدر:

متولد:

محل تولد:

مدرك تحصيلي :

مرتبه علمی:

 

تحقيقات :   برسي ميزان شيوع و تنوع ضايعات اندامهاي حركتي در باشگاههاي سوار كاري

 

 

 

 

 

 

www.Bamzi.Net