کانون تعاون مخترعان و نخبگان و پژوهشگران و مبتكران ایران
 

مخترعان

پژوهشگران

مبتکران

نخبگان

نمايندگي در شهرستانها

معرفي چهره هاي جاويدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  به کلیه شرکتها و کارخانجات مشاوره و خدمات می دهد با ما تماس بگیرید: 09124858040  -  02177328719

مورد توجه شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات می توانید از سایت کانون تعاون مخترعان و پژوهشگران و مبتكران و نخبگان  ایران  استفاده نماييد با ما تماس بگیرد :  09124858040   -  02177328719

  استاد بهمن پاکدل

حامد محمدزاده تبریزی

پروفسور محمد فرخي

استاد رحیم داغستانی  
  پروفسور بیژن راد مهر پروفسورسعید بکایی استاد رضا رجبی استاد امیر احمدی  
  استاد محمد ایمان غیاثی استاد جعفر سوزنی دکتر بابک طبری پرفسور مهدي سلطاني  
  پروفسور اصغر رضا سلطانی استاد کمال خسروی راد استاد پیکارجو پروفسور محمد ابراهیم اکبری  
  پروفسور زهرایی دكتر  مجتبی وحيدي   استاد محمد کلانتریان  

استاد نادعلي اسماعيلي آهنگري كلائي

استاد محمود خوشنویس دکتر مصطفي معدنی پور

دکتر جليل پورحاجی موتاب

دکتر ناهید آرین پور

استاد حسین نقاش کرمانی

 

احسان حسینی